Rejestracja on-line

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY na rok szkolny 2024/2025

  Dyrektor
  Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
  ul. Mariańska 3A, 10-052

  1. Kierunek kształcenia (wymagane)

  A. Dane osobowe kandydata

  1. Nazwisko (wymagane)

  2. Imię (wymagane)

  3. Drugie imię

  4. Data urodzenia

  5. Miejsce urodzenia

  6. PESEL ( wymagany)

  7. Imiona rodziców

  Ojca

  Matki

  8. Adres stałego miejsca zamieszkania

  8a. Województwo

  8b. Powiat

  8c. Gmina

  8d. Miejscowość

  8e. Kod

  8f. Ulica,nr domu, nr mieszkania

  ulica
  nr domu
  nr mieszkania

  9. Adres poczty elektronicznej (wymagany)

  10. Telefon do kontaktu (wymagany)

  11. Obywatelstwo

  D.Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
  1. Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Mariańskiej 3A, 10-052 Olsztyn.
  2. Z inspektorem ochrony danych mogę się skontaktować wysyłając maila pod adres inspektor@medyk.olsztyn.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz podjęcia procesu nauczania.
  4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym.
  5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez komisję rekrutacyjną przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w deklaracji zgody.
  8. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyłączeniem odbiorców do tego uprawnionych takich jak:
  a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa tj. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojskowa Komenda Uzupełnień itd.,
  b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  9 Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
  10. Monitoring wizyjny prowadzony na terenie Szkoły zainstalowany jest w celu zabezpieczenia mienia Szkoły (działa tylko na terenie parkingu), informacje o jego funkcjonowaniu są rozmieszczone na piktogramach.
  11. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  12. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.

  E. Oświadczenie kandydata:

  Oświadczam, że:
  a) Wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
  b) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach w celach związanych z organizacją procesu rekrutacyjnego przez Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religi z siedzibą przy ulicy Mariańskiej 3A, 10-052 Olsztyn jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO):